POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde:


KRÁTKODOBÝ PLÁN NA ČERVEN 2017

AKCE ŠKOLY:
 • 7. 6. 2017 - Společné foto třídy
  Koťata 830-845   Včelky 930-945
  Broučci 845-900   Veverky 945-1000
  Motýlci 900-915   Medvídci 1000-1015
  Krtečci 915-930   Berušky 1015-1030
 • 8. 6. 2017 - Schůzka s rodiči nově přijatých dětí ve třídě A1 od 1600
 • 14. 6. 2017 - Akce na školní zahradě pro rodiče s dětmi
  - Divadlo Špílberg – Králíci z klobouku + pasování předškoláků 1600 budova A
 • 15. 6. 2017 - Divadlo Špílberg – Králíci z klobouku + pasování předškoláků 1600 budova B


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 1. 6. 2017 - Oslava Dne dětí – soutěže, jarmark
 • 14. 6. 2017 - Spaní předškoláků v MŠ
 • 19. 6. 2017 - Akademie dětí a oslava Dne otců od 1515 do 1700 hodin
 • 20. 6. 2017 - Lanáček od 930 hodin
 • VEVERKY
 • 1. 6. 2017 - Lanáček od 1000 hodin
 • 6. 6. 2017 - Edukativně stimulační skupinky v 1600 hodin
 • 8. 6. 2017 - Závěrečná besídka v 1600 hodin
 • 14. 6. 2017 - Poslední zvonění od 1800 hodin – akce pro předškoláky
 • 20. 6. 2017 - Edukativně stimulační skupinky v 1600 hodin
 • MEDVÍDCI
 • 1. 6. 2017 - Oslava Dne dětí ve Fitku
 • 6. 6. 2017 - Lanáček v 930 hodin
 • 16. 6. 2017 - Do Anthroposu na zmrzlinu v 930 hodin
 • 13. 6. 2017 - Návštěva dětí z příspěvkové organizace DROM
 • 21. 6. 2017 - Rozloučení s předškoláky – odpolední výlet na Brněnskou přehradu
 • BERUŠKY
 • 6. 6. 2017 - Letohrádek Mitrovských od 1000 hodin – výstava mech. a tech. hraček
 • 8. 6. 2017 - Oslava Dne dětí s překvapením v 930 hodin
 • 14. 6. 2017 - Rozloučení s předškoláky
 • KOŤATA
 • 16. 6. 2017 - Do Anthroposu na zmrzlinu v 930 hodin
 • 15. 6. 2017 - Kočičí besídka v 1530 hodin
  Poslední zvonění – akce pro předškoláky od 1800
 • BROUČCI
 • 1. 6. 2017 - Oslava Dne dětí od 1000 hodin
 • 8. 6. 2017 - Besídka pro rodiče v 1600 hodin
  Poslední zvonění + spaní v MŠ – akce pro předškoláky od 1730
 • MOTÝLCI
 • 1. 6. 2017 - Výprava s překvapením v 1000 hodin CHKO – Myslivna
 • 14. 6. 2017 - Besídka pro rodiče v 1600 hodin
 • 16. 6. 2017 - Poslední zvonění v 1700 hodin s přespáním přes noc – akce pro předškoláky odcházející do ZŠ
 • KRTEČCI
 • 1. 6. 2017 - Cesta za pokladem v 930 hodin
 • 19. - 24. 6. 2017 - Barevný týden