DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. dubna 2017
zveme všechny rodiče naších budoucích školáčků!
BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE (PDF)
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde:


KRÁTKODOBÝ PLÁN NA BŘEZEN 2017

AKCE ŠKOLY:
 • 1. 3., 22. 3. 2017 - Legrando pravidelná lekce
  • vystoupení pro děti z MŠ – 6. 3., 8. 3. - dopoledne
  • vystoupení pro rodiče:
  • 6. 3. v 1530 hodin budova B
  • 8. 3. v 1530 hodin budova A
 • 9. 3. 2017 - MUSICA ANIMAE – bud. B 930 hodin, bud. A 1030 hodin
 • 9. 3. 2017 - Beseda pro rodiče předškoláků s učiteli ZŠ Kamínky, ZŠ Svážná – 1700 hodin ve třídě A4 - Berušky
 • 21. 3. 2017 - Návštěva I. tříd ZŠ Kamínky – předškoláci bud. A – 1000 hodin
 • 23. 3. 2017 - předškoláci bud. B – 1000 hodin
 • 27. 3. 2017 - Nábor talentů – ZUŠ – pohybová výchova – předškoláci – 1000 hodin
 • 30. 3. 2017 - Návštěva I. tříd ZŠ Svážná – předškoláci bud. A, bud. B – 1000 hodin
 • Jarní prázdniny 13. – 17. 3. odpadá kroužek angličtiny


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 09. 3. 2017 - Keramika předškoláci 1615 – 1700 hodin
 • 22. 3. 2017 - Keramika R+D 1615 – 1700 hodin
 • 29. 3. 2017 - Velikonoční dílna 1600- 1700 hodin
 • 29. 3. 2017 - Vynesení Mořeny do řeky - 1000 hodin
 • VEVERKY
 • 14. 3., 28. 3. 2017 - Edukativně stimulační skupiny od 1600 hodin,
  pro rodiče s dětmi
 • 20. 3. 2017 - Návštěva knihovny k tématu „Listování v pohádkách“,
  v 1030 hodin
 • 23. 3. 2017 - Jarní probuzení – edukační program pro předškoláky, SEV Hlídka v 900 hodin
 • MEDVÍDCI
 • 01. 3. 2017 - Výstava dinosaurů v Technickém muzeu,
  odchod z MŠ v 900 hodin
 • 06. 3. 2017 - Canisterapie v 930 hodin
 • 23. 3. 2017 - Vynášení Moreny v 930 hodin
 • BERUŠKY
 • 01. 3. 2017 - Výstava dinosaurů v Technickém muzeu,
  odchod z MŠ v 930 hodin
 • 29. 3. 2017 - Rozloučení se zimou, odchod z MŠ v 900 hodin
 • KOŤATA
 • 02. 3., 23. 3., 30. 3. 2017 - Edukativní skupinky
 • 02. 3. 2017 - CVČ Labyrint - Drak není krokodýl - výukový program pro předškoláky v 900 hod.
 • 24. 3. 2017 - Putování za sluncem, vítání jara v 930 hodin
 • 28. 3. 2017 - Beseda „Její veličenstvo kniha“, spojená s prohlídkou knihovny
  v 1000 hodin
 • 27. 3. – 31. 3. 2017 - Konzultační hodiny pro rodiče předškoláků dle domluvy
 • BROUČCI
 • 07. 3. 2017 - Návštěva knihkupectví s výkladem, od 1030 hodin
 • 20. 3. 2017 - Vítání jara, 1000 hodin
 • MOTÝLCI
 • 06. 3. 2017 - Cannesterapie v MŠ v 900 hodin
 • 21. 3. 2017 - Vítání JARA, vynášení MORENY, v 930 hodin
 • 29. 3. 2017 - Moje nejmilejší knížka, v 1000 hodin, beseda v knihovně
 • KRTEČCI
 • 01. 3. 2017 - Návštěva knihovny, v 1000 hodin
 • 27. 3. 2017 - Vítání jara, odchod z MŠ v 900 hodin