POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde:


KRÁTKODOBÝ PLÁN NA KVĚTEN 2017

AKCE ŠKOLY:
 • 03. 5. 2017 v 900 - Sportovní dopoledne: Plachty A3, A4, B5, B6
 • 10. 5. 2017 v 900 - Sportovní dopoledne: Plachty A1, A2, B7, B8
 • 15. 5. 2017 v 900 - Nemocnice zvířátek A3, A4, B6, B7 - Pro předškoláky, batoh s plyšákem s sebou
 • 16. 5. 2017 v 900 - Nemocnice zvířátek B5, A1, A2 - Pro předškoláky, batoh s plyšákem s sebou
 • Výlet do Moravského krasu, Dům přírody: program S čerty jsou žerty odjezd objednaného autobusu v 730 hod., návrat na oběd cca ve 1230 hod.
 • 15. 5. 2017 - A1, A2
 • 16. 5. 2017 - B7, B8
 • 17. 5. 2017 - B5, B6
 • 18. 5. 2017 - A3, A4
 • 29. 5. - 2. 6. 2017 - Škola v přírodě - Lesní penzion Podmitrov


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 03. 5. 2017 09:00-11:30 - Skřítek a neobyčejné věci - CVČ Lipka
 • 03. 5. 2017 16:15-17:00 - Keramika - rodiče a děti
 • 11. 5. 2017 16:15-17:00 - Keramika - předškoláci
 • 17. 5. 2017 16:15-17:00 - Den matek - Besídka
 • 20. 5. 2017 - Výlet do Kunovic na letiště - rodiče a děti
 • 23. 5. 2017 08:30-11:30 - Strašidelné Brno
 • VEVERKY
 • 09. 5. 2017 v 16:00 - Edukativně stimulační skupinky pro rodiče a děti
 • 11. 5. 2017 v 10:00 - Národní výstava hospodářských zvířat - naučná zemědělská stezka - pro starší děti, BVV
 • 23. 5. 2017 v 16:00 - Edukativně stimulační skupinky pro rodiče a děti
 • MEDVÍDCI
 • 11. 5. 2017 v 15:30 - Den matek - Besídka pro rodiče
 • 25. 5. 2017 v 10:00 - Vystoupení v Penzionu seniorů
 • 31. 5. 2017 v 09:30 - Cesta za pokladem
 • BERUŠKY
 • 23. 5. 2017 v 15:30 - Besídka pro rodiče
 • 24. 5. 2017 v 09:00 - Lanáček
 • 25. 5. 2017 v 10:00 - Vystoupení v Penzionu seniorů
 • KOŤATA
 • 02. 5. 2017 v 08:20 - Skřítek a neobyčejné věci - CVČ Lipka
 • 29. 5. - 2. 6. 2017 - Škola v přírodě - Lesní penzion Podmitrov
 • BROUČCI
 • 16. 5. 2017 v 10:00 - Den Země – výukový program pro starší děti - Lyska
 • 24. 5. 2017 v 10:00 - Výstava mech. a tech. hraček - Letohrádek Mitrovských - (pro starší děti)
 • MOTÝLCI
 • 12. 5. 2017 v 10:00 - Král má tajemství - výukový program na Špilberku
 • 25. 5. 2017 09:00-11:00 - Empík hledá Foxíka - soutěžní dopoledne v Lužáneckém parku - pro předškoláky
 • KRTEČCI
 • 25. 5. 2017 v 09:30 - Vycházka za zvířátky do obory Holedná
 • 31. 5. 2017 v 16:00 - Besídka pro rodiče