DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. dubna 2017
zveme všechny rodiče naších budoucích školáčků!
BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE (PDF)
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde:


KRÁTKODOBÝ PLÁN NA ÚNOR 2017

AKCE ŠKOLY:
 • 14. 2. 2017 - Karnevalový den - ve spolupráci se studentkami SPgŠ - (od 900 hod.)
 • 22. 2. 2017 - Mobilní planetárium v MŠ - „Krtci, co je tam nahoře“
  - budova B (od 1000 hod.)
 • 23. 2. 2017 - Mobilní planetárium v MŠ - „Krtci, co je tam nahoře“
  - budova A (od 1000 hod.)


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 14. 2. 2017
  • - dopoledne karneval pro děti (od 900 hod. – 1200 hod.)
  • - odpoledne karneval pro rodiče a děti - „Víly, skřítci a strašidla“
   - (1600 hod. – 1830 hod.)
 • 15. 2. 2017 - Keramika pro rodiče a děti - (1615 hod. – 1700 hod.)
 • 16. 2. 2017 - Keramika pro předškoláky - (1615 hod. – 1700 hod.)
 • VEVERKY
 • 9. 2. 2017 - „Koblížek“ - edukační program Městské policie Brno
  (od 930 hod.), dopravní hřiště Riviéra - (akce pro předškoláky)
 • 14. 2. 2017 - Edukativně stimulační skupiny - pro rodiče s dětmi
  – (od 1600 hod.)
 • MEDVÍDCI
 • 6. 2. 2017 - Povídání o sportu s olympijským vítězem Petrem Hrdličkou
  (v 930 hod.)
 • 28. 2. 2017 - Edukační program ve vile Stiassni - předškoláci
  - (v 900 hod.)
 • BERUŠKY
 • 8. 2. 2017 - Konzultační odpoledne pro rodiče (od 1600 hod.)
 • 22. 2. 2017 - „Koblížek“ - dopravní hřiště Riviéra (od 930 hod.)
 • KOŤATA
 • 2. 2. 2017, 9. 2. 2017, 23. 2. 2017 - Edukativně stimulační skupinky
  - (od 1600 hod. – 1645 hod.)
 • 28. 2. 2017 - Edukační program ve vile Stiassni - předškoláci - (v 900 hod.)
 • BROUČCI
 • 6. 2. 2017 - Ukázková hodina z kroužku „Hrajeme si s angličtinou“ - pouze pro budovu A a třídu B6 - (od 1630 hod.)
 • 7. 2. 2017 - SVČ Lyska - výukový program - pro starší děti - (od 1000 hod.)
 • MOTÝLCI
 • 13. 2. 2017 - 17. 2. 2017 - „Z pohádky do pohádky“ (karnevalový týden)
 • 23. 2. 2017 - „Zlatá brána otevřená“ - Měnínská brána - (v 930 hod.)
 • KRTEČCI
 • 6. 2. 2017 - Canisterapie v MŠ (od 930 hod.)