PROJEKTY, kterých se účastní naše mateřská škola:

Projekt MŠ Oblá III

V naší MŠ je realizován projekt Šablony III MŠ Pomněnky,
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020269
Více informací:

Síť škol Mrkvička

Naše MŠ je zaměřena na ekologickou výchovu. Cílem je podpora rozvoje ekologické výchovy v MŠ formou komunikace, (výměna informací) a spolupráce pedagogů a specialistů v této oblasti a předávání si myšlenek, zkušeností, doporučení.
Účastníme se Environmentálních vzdělávacích a ekologických programů pro děti školského zařízení Lipka a pracovišť Rozmarýnek, Jezírko, Kamenná.
Projekt Mrkvička spadá pod www.lipka.cz

Erasmus +

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá navázat cenné mezinárodní spolupráce. Mateřským školám umožňuje realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu. Vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. Projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. V programu ERASMUS+ plánujeme zvyšovat odborné poznatky a kompetence pedagogických pracovníků a zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího procesu naší mateřské školy.
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna

Více informací:


Digitalizujeme školu

Více informací:

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

Publicita web MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz